About this Website

Project Homepage

Purpose of Project

Project Members

Guide for Teachers

Guide for Students

Project Reports

Feedback

Fund for the Development of Teaching and Learning

Centre for Teaching Chinese as a Foreign Language

Institute for Chinese Studies

spacer

Vocabulary index


There are about 550 most commonly used newspaper words and expressions on the flowing index list.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pinyin                       Chinese            English                      Used as       Week

A

ānquándìyī

安 全 第 一

put safety first

EXPRE

14

B

 

Co-V

7

băwò

把 握

know, learn / certainty

V/N

14

bānjiăng

()()  

award

V-O

16

băn

version

N

12

bāokuò

包括

include

V

17

băoxiăn

保 险()

insurance

N

14

băozhàng

保 障

protection /protect

N / V

14

bàogào

()

report 

V

6

bēijù

悲 劇 ()

tragedy

N

14

bèi

 

Co-V

7

bĕn

[for book like objects]

MW

4

bĕnzhì

本质()

original nature          

N

4

[comparative particle]

Co-V

6

bìxù

必须()

must

MV

14

bìyè

()()

graduation

N/V-O

16

biănzhí

()

depreciate

V-O

17

biăomíng

表明

make clear

RVC

6

biăoshì           

表示

express

V

2

biăoxiàn

表现()

behaviour

N

5

bìng

illness

N

6

bìngdú           

病毒

virus

N

6

bìngquĕ

并且

also

ADV   

2

bōfā

播发()

broadcast

V

15

búzhìyì           

不注意

to be careless 

SV

14

no, not

Neg ADV

1

MW for novels

MW

13

bùbĭ

不 比

not better than…

Co-V (neg)

14

búbiàn

不便

inconvenience

N

14

búduàn          

不断()

continuously

ADV   

13

búkuài

不快   

unhappy

ADJ

14

búxìng

不幸

unfortunately

ADV

14

bùzhăng

部 长 ()

minister

N

2

C

cáijiăn

裁减()

Reduce, cut

V

17

cáiqŭ

采 取  

take, adopt    

V

5

cáiwù 

()

property

N

14

căifăng          

() 访()

interview

N/V

13

cánjí

()

disability

N

15

céngjīng

曾经 ()

at one time

ADV

13

chănshù

()

set forth

V

4

chángpiān

()

lengthy

ADJ

15

chàngxiāoshū

() () ()

best sellers

N

13

chāoguò

超过()

exceed

V

6

chénzhòng

沉重

heavy

ADJ

7

chēngwéi

()

to be called

V

12

chéng

appear

V

6

chéngdù

程度

degree

N

13

chéngbài

成败()

success or failure

N

4

chénglì           

成立

establish

V

4

chéngxiào

成效

effect

N

6

chíxù

持 续()

sustain, keep

V

12

chóngxīn

重新

re-, afresh

ADV   

13

chóngzŭ

重组()

reform

V

17

chūbăn          

出 版

publish           

V

4

chūmén

出 门()

have a trip away

V-O

14

chūxiàn

出 现(

appear, emerge

V

4

chūyú

出于()

arise from

RVC  

7

chūjiàn           

初见()

initially seen  

V

6

chuánbō

()

spread           

V

6

chuánrăn kē 

() 染科

dept for infectious

N

7

chuánméi

(传傳)

media

N

13

chūnjié           

春 节()

Spring Festival

N

14

cìrrì

次日

following day

TW

 

cùshĭ

促使

urge

V

13

D

dăjí

打击()

attack, strike 

V

4

dàilĭng

帶领 ()

lead

V

15

dăibŭ 

逮 捕

arrest

V

2

dà       

big

SV

1

dàduōshù

大多 数()

majority

N

13

dà fúdù

大幅度

on a large scale

ADV   

6

dàliàng          

大量   

in large quantity

ADV

4

dàzhòng        

大 众()

the public

N

12

dānyōu

() ()

be anxious about

V

17

dāngrān

()  

of  course

ADV   

14

dāngzhōng   

()

in the middle

PW

13

dăozhì           

()

cause

V        

17

dào

till, arrive

V

6

de

 

K

1

déxī    

得悉

learn about

V

16

dĕng

et cetera

PN

4

low

SV

17

end, bottom

N

6

dìqū

地区()

district, area  

N

6

dìwèi

地位   

position

N

16

diànshìtái

() ()

TV station

N

15

diănhuŏ

()

light a fire

V-O

2

diănzhōng

()()

o’clock

ADV   

2

diănlĭ

典 礼()

celebration

N

16

dōngxi

() 西

things

N

16

dŏngshì

董事

trustee

N

1

dōu

all, both

ADV

1

dòuzhēng

斗争()

struggle

N/V

6

dúlì

()

independent

ADV/SV

1

dúpĭn

毒品

drug

N

2

dùjià

度假

spend holidays         

V-O    

14

duì

()

towards, concerning

Co-V

4

duì

exchange

N

17

duōyú

多于

more than

ADV

3

E

èxíng

()

bad behaviour          

N

14

ér

yet, however

ADV

12

F

fābiăo

()

publish, issue

V

5

fāshāo

()()

have a fever

V-O

7

fāshēng

()

occur 

V

14

fāxiàn

()()

discover

V

7

fāyánrén

()言 人

spokesman

N

5

fănlúngōng

法轮()

Falungong

PN

15

făn

anti-

ADJ

2

făngăn

反感

be disgusted with

V

15

făngshèxìng

反射性           

reflect

N

17

fănyìng

反應()

reaction

N

17

fănxiāng

返鄉 ()

go back to home town

V-O

14

fànguăn

()()

restaurant

N

3

fāngmiàn

方面

aspect

N

5

fāngfă

方法

method

N

6

fángzhì

防治

prevention and cure

N/ V

6

fángbùshēngfáng

防不胜()

impossible to be prepared for

SV

14

fàngjià

放 假

on vacation

V-O

3

fàngqì

放 弃()

abandon

V

17

fēnbié

分別

separately

ADV

12

fēnbù

分布

be scattered

V

6

fēnliú

分流

divide into branches

V

13

fēnxī

分析

analysis / analyse

N/V

4

fēnghuáng

()

crazy

SV/ADJ

15

fŏurèn

否认()

deny 

V

15

fŏuzé

否 则()

otherwise

ADV

5

fúdòng

浮动()

drift

RV

 

deputy, vice

N

6

fùmŭ

父母

parents

N

7

fùzá

()()

complicated

SV

5

fùzhĕn

()()

further consultation (with a doctor)

V

7

G

gàiniàn

概念

concept

N

13

gānshè

干涉

interfere

V

5

gànshì

()

office worker

N

14

gānyù

干预()

intervene

V

6

gănrăn

感染

infect

V

6

gănkuài

() 

quickly, immediately

ADV

7

separate

V

14

gèngjiā

更 加

even more, increasingly

ADV

5

gēngzhèng

更正

to correct

V

5

gòng

in total

ADV

6

gōng’ānbù

公安部

police

N

2

gōngkāi

公开

openly

ADV

2

gōngxiào

功效

effect

N

13

gōngzuò

工作

work, to work

N/V

3

gūjì

估计()

estimate

V

6

gŭjià

股价()

share price

N

17

gŭlì

鼓励()

encourage

V

6

guàgōu

()()

link up with

V-O

17

guănlĭ

管理

manage

V

16

guăngchăng

广()()

square

N

15

guăngbō

广()

broadcast

V

15

guòchéng

()

process

N

13

guòjié

()()

spend the New Year

V-O

14

guānyuán

官员()

official

N

5

guānxidào

()()

affect

RVC

5

guónèiwài

()内外

within the country and without

N

4

H

hài

harm

V

4

hàochēng

() ()

be known as 

V

13

héfă

合法

legal

SV

14

hégé

合格

qualify, pass

V

14

hĕnduō

很多

very many

SV/ADJ

1

huàmiàn

()

picture

N

12

huíjiā

回家

return (home)

V-O

1

huì

()

will likely…    

MV

3

huìchăng

()()

place for meeting

2

huìlǜ

()

exchange rate

N

17

huódòng

活动()

activity

N

5

huòzhé

或者

or

 

3

huòdé

()

obtain

V

12

J

jīguān

()()

organization

N

12

jīkuă

()

collapse, break down

RVC

7

Jīpŭsài rén

吉 普 賽 ()

Gypsies

N

14

jīyú

基于()

be based on

V

13

namely

ADV

7

jìhuà

() ()

plan

N

14

jíwéi

()()

extremely

ADV

15

jĭhu

()

almost

ADV

7

jìzhě

()

press conference

N

5

jiā

home, family

N

1

jiēshòu

接受   

accept

V

13

jiāoshè

交 涉

negotiation

N

5

jiāochà

()

comparatively poor

SV

14

jiāwù

家务(

housework

N

1

jiākuài

加快

to speed up

V

6

jiāsù

加速

accelerate

V

6

jiàqī

假期

holiday (time or period)

N

14

jiāncè

()()

monitor

N/V

6

jiăncè

检测()

test

N/V

7

jiāng

()

will

MV

6

jiănyàn

检验()

test

N/V

7

jiănghuà

()(

speech          

N/V-O

2

jiāotōng

交通

transport

N

14

jiàoshòu

教授

professor

N

16

jiēguŏ

()

result

N

7

jiēdào

接到

receive

V

15

jiētì

接替

replace

V

16

jiégòu

()()

structure

N

4

jiézhì

截至

up to

ADV

6

jièshào

介绍()

introduce, explain

V

6

jièshí

屆 时()

at the appointed time

TW

17

jìnlái

近来()

recently

ADV

5

jīnnián

今年

this year

ADV

2

jīnróng

金融

banking

N

17

jĭnjĭn

()

to the greatest extent

ADV

13

jìn

()

merely

ADV

5

jìnniánlái

近年来()     

in the last few years   

ADV

4

jìnxíng

()

carry out

V

2

jìnzhăn

()

development, progress

N

6

jīng

()

go through, pass, by means of…

Co- V

4

jīngdiăn

()

classic

N

13

jīngjìshī

()()()

economists

N

17

jīngshen

精神

spirit

N

15

jĭngxiàng

景象

situation

N

13

jiăng

()

prize

N

12

jiùyè

就业()

undertake employment

V-O

3

jūmínwĕiyánhuì

居民委员()    ()

neighbourhood committee

N

15

jŭdòng

()()

act

N

16

occupy (similar to)

V

12  

according to

Co-V

6

jùliè

()

acute, severe, violent

ADJ

13

jùyŏu

具有

have

V

16

K

kāishĭ

开始

start, begin

V

2

kàngtĭ

抗体()

antibody

N

7

kàngyì

抗议()

protest

V

5

kēxuéyuàn

科学()

Academy of Sciences

N

16

kĕkào

可靠

reliable

AFJ/SV

6

kěwàng

渴 望

long for

MV

15

kŏngbù

恐怖

horror, horrible

ADJ/SV

13

kòngzhì

控制

control

V

6

kuàilè

快乐()

to be happy / happiness

SV / N

14

kùnrăo

困 扰()

to perplex, puzzle

V

14

L

láidào

()

arrive

V

2

lăoshī

老师()

teachers

N

1

le

(for completed action)

P

2

MW for (criminal) cases

MW

6

profit

N

17

lìshĭ

()

history

N

4

lìkè

立 刻

immediately

ADV

2

liăojiě

了 解

understand, know

V

4

lĭngdăo

( )()

leader

N

2

lǐngdào

()

get; draw

RVC

3

lìngwài

另 外  

apart from this

ADV

14

liúxīn

留 心

to be careful

SV

14

liúxíng

流行

spread

N

6

liú xuéshēng 

留学()

a student who studies abroad

N

3

lóudĭng

()()

roof

N

7

Lúndūn

()

London

PN

17

lúnfān

()

take turns

ADV

12

lǚyóu

旅游()

travel,  sight seeing

V-O

14

rate

N

6

M

měi

every

 

3

měiguó

美国()

USA

N

5

mén

()

Plural

 

1

miànjí

面积()

area

N

15

míng

MW for people

MW

2

míngliú

名流

distinguished personages

N

16

mìngyùn

命运()

fate

N

13

certain

SP

7

N

that

SP

4

nèizhèng

内政

domestic politics

N

5

néng

can, may

MV

1

néngfŏu

能否

can or cannot

ADV

5

you

PN

1

nóngcūn

()

countryside

N

6

O

ōuyuán

()

Euro

N

17

P

páihángbăng

排行榜

list of order

N

12

pài

faction

N

13

pāoshòu

抛售

close out

V

17

piàoliàng

漂 亮  

beautiful

SV/ADJ

15

pĭnzhì

品 质(

quality

N

14

píngān

平 安

to be peaceful

SV

14

píngjià

()()

evaluate

V

16

píngzhuāngbĕn

平裝本

paperback

N

12

Q

its

 

5

qíshí

其实()

actually, in reality

ADV

14

qízhōng

其中

among which

ADV

6

qĭyuán

起源   

origin

N

4

qiăngjiù

()

give emergency treatment

V

7

qīnzì

()

in person

ADV

2

qiānzhèng

签证()

visa

N

3

qiánrèn

前任

predecessor

N

16

qīnyóu

()

relatives

N

14

qīng zhuàngnián

青壮年

young people           

N

6

qīngnián

青年

youth/young 

N/SV

13

qíngkuàng

情况

situation

N

5

quánrìzhì

全日制

full-time (job)

N

3

quèrèn

()()

confirm

V

7

quèshí

()()

indeed, really

ADV

7

qíshí

其实()

actually

ADV

17

qítán guàilùn

奇谈() 怪 论

absurd argument

N

5

qiángliè

强 烈  

strongly

ADV

5

qūshì

()()

trend, tendency

N

6

quèlì

()

establish

V

6

qúnzhòng

群众()

people, mass

N

2

quánguó

全国()

whole country

N

6

R

rénmín           

人民

people

N

4

rénquán

人 权()

human rights

N

5

rénshù           

人数(

number of people

N

6

rèn

appoint

MW

16

rènwéi

()()

think, realise

V

1

rènshidào

()()

realise

RVC

5

rìcháng

日常

daily

ADJ

16

rìqián

日前

a few days ago

ADV

2

rìzi

日子

days

N

3

rúguó

如果

if

ADV

3

S

săo xìng

()()

to be demoralized

V-O

14

shāndòng

煽 动()

stir up

V

15

shàngjí 

上 級

higher authority

N

15

shàngshēng

上升

rise

V

6

shàngyăn

上演

be put in public display

V

13

shàngwàn

上 万()

a number exceeding 10,000

NW

2

shāoshāng

()()

burned

RVC

15

shèhuì

社会

society / social community

N/ADJ           

4

shèlì

()

set up

V

6

shēnqĭng

申请()

apply

V

3

shēnxiànxiănjĭng

身陷险()

to be trapped in a dangerous situation

EXPR

14

shénme

什么()

what

QW

1

shèn

cautious 

SV

7

shènzhòng

慎重

caution

N

7

shèngzhì

甚 至

even

ADV

14

shēngchăn

生产()

production

N

13

shēnghuó

生 活  

live, life

N

1

shēngwàng

()

prestige

N

16

shēngyì

生意

business

N

17

shīzú

失足

lose balance

V-O

7

shīqiè

失窃()

suffer theft

N(G)

14

shíhou

()

time

N

3

shíshí

()

frequently

ADV

14

shíjì

() ()

actual

ADJ/SV

6

shíshī

()

implement

V

15

shíjiànshì

()()

laboratory

N

7

shítáng

食 堂

canteen

N

3

shì

be

V

1

shì

city

N

6

shìdiăn

()()

pilot area

N

6

shìjì

世 纪()

century

N

13

shìjiè

世 界

world

N

6

shìchăng

(场場)

market

N

12

shìjiàn

事 件

incident

N

14

shìshí

事实()

fact, evidence

N

4

shìgù

事 故

accident

N

14

shìwù

事務()

general affairs

N

16

shīzú

失足

lose one’s footing

V-O

7

shòudào

受到 

receive

V

15

shòuyĭngxiăng

受影响()

to be affected

V-O

17

shūhu

疏忽

neglect

V

14

shūjú

()

publisher

N

12

shūrù

()

(blood) transfusion

RVC

7

shuāidào

摔到

fall to

RVC

7

shŭyú

() ()

belong to

V

16

shùmù

()

number

N

17

sījī

司机()

driver

N

14

sòngwăng

送往

take / deliver to

RVC

7

sùjiàng

宿将()

experienced general

N

13

suīrán

()

although

CONJ

1

suì      

()

age

N

6

suŏwèi

所谓()

so-called

ADJ

13

suŏyŏude

所有的

every(thing)

ADJ

13

suōshĭ

唆使

instigate

V

15

T

he, him

PN

1

tāmen

他们 ()

they, them

PN

1

tāmen

它们()

they, them

PN

4

táiwān

()()

Taiwan

N

 

tèbié

特別

especially

ADV

14

tèdiăn

特点()

characteristic

N

4

tèzhēng

特征()

characteristic

N

16

tígāo

提高

raise

V

6

tígòng

提供

provide

V

7

tóngqí

同期

same period

N

6

tóu

()

MW for some agricultural animals

MW

12

tóu

join

V

14

tújìng

途径()

way, channel

N

5

túshū

()()

books

N

12

túshūguăn

()()   ()

library

N

3

tūchū

突出

stress

V

6

Tŭérqí

土耳其

Turkey

PN

17

tuánjù

() 

gather

V

14

tuántĭ

() ()

group

N

5

tuīchū

推出

launch (a book)

V

12

tuì

退

retreat

V

7

tuìchū

退出

withdraw from

DVC

4

W

wàijiāobù

外交部

Foreign Office

N

5

wán

play, enjoy

V

1

wàn

()

10 thousand

NW

6

wàngjì

旺季

high season

N

14

wēihài

危害

danger/            endanger

N/V

4

wēijī

危机()

crisis

N

14

wēixiăn

危险()

danger, dangerous

N/SV

6

wéifă

()

break the law

V-O

4

wèishēng bù

()生部

Ministry of Health

N

6

I, me

PN

1

X

xiàdiē

下跌

fall

V

17

xiàjuéxīn

下决()

resolve

V-O

2

xiānfēng

先鋒()

pioneer

N

13

xiānlì

先例   

precedent

N

16

xiànzài

()

now

ADV

1

xiàng

()

MW for projects

MW

16

xiāoxi

消息

information, news

N

13

xiāofèi

消费()

consume

V/N

13

xiāofèizhĕ

消费()

consumers

N

14

xiāohuǐ

()

destroy

V

2

xiāojiăn

削减()

cut

V

17

xiāoliàng

()

quantity of sale

N

12

xiāoshōu

()

sell/sale

V/N

12

xiăo

small

SV/ADJ

1

xiăoshí

小时()

hour

N

3

xiăoshuō

小說()

novel

N

12

xiūkè 

休克

coma

V

15

xiéhuì

()()

association

N

14

xīn

new

SV/ADJ

4

xíngdòng

行动()

actions

N

5

xīngqī

星期

week

N

3

xŭduō

()

many

ADJ

5

xūqiú

需求

demand

N

13

xūyào

需要

need, needs

V/N

3

xuānchuán

宣传()

propagate

V

6

xŭnzé

()()

select

V

14

xuănjŭ

() ()

election

V

16

xué

()

study

V

1

xuéshēng

学生

students

N

1

xuèyè

血液

blood

N

7

xuānbù

宣布

announce

V

2

xúnzhăo

()

search, seek

V

13

Y

yánzhòngxìng

()重 性

seriousness

N

5

yīyuàn

()

hospital

N

7

yíhàn

()

to be regretful           

SV

14

yíshī

()

lose

V

14

yíshì

()

ceremony

N

16

yĭhòu

以后()

after, later

ADV

1

yĭmiăn

以免

in order to avoid

ADV

14

yĭjīng

已经()

already

ADV

3

yìxiē

一 些

some

N

5

yìbān

一般

generally

ADV

16

yìshi

意识()

awareness

N

6

yìlùn

()()

talk about

V

15

yìwài

意外

accident

N

14

yīn

because

ADV

7

yīncĭ

因此

therefore, consequently

ADV

3

yīnsù

因素

element

N

6

yínqĭ

引起

cause

V

15

yĭnshĭ wèishēng

()           ()

food hygiene

N

14

yīngguó

英国()

Britain

N

3

yĭngxiăng

影响()

affect, influence

V

6

yōngyŏu

()

possess, own

V

13

yóuyú

由于()

owing to

V

14

yŏuxiàn

有限

to be limited

SV

17

yòuyì

右翼

right wing

N

5

yúmèi

愚 昧

ignorant

SV/ADJ

15

()

and, with

CONJ

5/6

yuànshì

院士

fellow

N

16

yánchuàng

原创()

creative writing

N

12

yuánlái

原来()

actually/originally

ADV

3

yuánzé

原则()

principle

N

14

yuánmăn

()滿

wholeness

N

15

yuănjiàn

()()

foresight

N

16

yùndòng

运动()

campaign

N

2

Z

zài

be at, in, on…

V/Co-V

1

zàicì

再次

once again

ADV

4

zàochéng

造成

create (as)…

RV

14

zēngzhăng

增长   

increase

V

4

zhàn

occupy, take 

V

6

zhàn

station

N

7

zhàochéng

造成

create

RVC

4

zhăo

look for

V

3

(

MW for news items

MW

13