230112

http://av.people.com.cn/GB/166419/16942005.html

信息Xìnxī Information

提示Tíshì Prompt

实名制Shímíngzhì Real-name system

验票/检票Yàn piào/jiǎnpiào Check-in / check-in

安检Ānjiǎn Security

直接Zhíjiē Direct

随时关注Suíshí guānzhù Stay paying attention

公告Gōnggào Announcement


http://av.people.com.cn/GB/14645/16943105.html

辞旧迎新Cí jiù yíngxīn New Year

喜悦Xǐyuè Joy

气氛Qìfēn Atmosphere

弥漫Mímàn Diffuse

气温Qìwēn Air temperature

预警Yùjǐng Warning

解除Jiěchú Remove

降雪/降雨Jiàngxuě/jiàngyǔ Snow / rain


http://av.people.com.cn/GB/166419/16942021.html

库存量Kùcún liàng Inventory

发电Fādiàn Generate electricity

良好Liánghǎo Good

运行Yùnxíng Run

充足Chōngzú Sufficient

区域Qūyù Area

容量Róngliàng Capacity