Multimedia Role Play for Chinese


Translation

English | 中文


Could I have a look |

Xiǎojiě, nà jiàn lán sè de xiǎo mián ǎo

小姐,___ 那件蓝色的小棉袄

Copyright © University of Oxford 2019, powered by Anuket