HT08W1 Vocabulary

 

Immigration and asylum

 

quota

数量 (normally following a modifier such as 固定,一定应该有的---)

shù liànɡ 

refugee

难民

nàn mín     

asylum seeker

寻求避难者

xún qiú bì nàn zhě

ID card

身份证

shēn fèn zhènɡ      

point system

积分制

jī fēn zhì    

shortage skill

短缺技能

duǎn quē jì nénɡ   

permanent settlement

永久定居

yónɡ jiǔ dìnɡ jū    

 

EU

 

EU Constitution

欧盟宪法

ōu ménɡ xiàn fǎ    

referendum

()()

ɡōnɡ ( mín ) tóu ( piào )

gridlock

僵局noun;陷入僵局verb

jiānɡ jú ; xiàn rù jiānɡ jú

veto

否决

fǒu jué       

flexibility

灵活性

línɡ huó xìnɡ   

undue

不必要的

bú bì yào de     

defence

防御 (in sense of military protection)

fánɡ yù    

farming

农业经营

nónɡ yè jīnɡ yínɡ  

fish stock

鱼类存储量

yú cún chǔ liànɡ    

 

War on terror

 

legality

合法性

hé fǎ xìnɡ

depose

推翻

tuī fān

insurgency

叛乱

pàn luàn    

cajole

劝说

quàn shuō       

brokered

安排;撮合

ān pái cuō he

house arrest

软禁

ruǎn jìn      

intercepte

截获

jié huò

 

Listening

 

国家元首

ɡuó jiā yuán shǒu

Heads of State

总统

zónɡ tǒnɡ

President

众议院

zhònɡ yì yuàn

House of Representatives

参议院

cān yì yuàn

Senate

席位

xí wèi

Seats (of the House)

议会

yì huì

Parliament

宪法

xiàn fǎ

Constitution

上议院

shànɡ yì yuàn

House of Lords

下议院

xià yì yuàn

House of Commons