060212

TV News

示威Shìwēi Demonstrate

冲突Chōngtú Conflict

抗议Kàngyì Protest

多达Duō dá Up to

目标Mùbiāo Target

警告Jǐnggào Warning

停火Tínghuǒ Cease-fire

瓦斯Wǎ Gas

治疗Zhìliáo Treatment

骚乱Sāoluàn Riot

驱散Qūsàn Disperse


企业家Qǐyè jiā Entrepreneur

战略Zhànlüè Strategy

参与Cānyù Participate

明知Míngzhī Knowingly

表态Biǎotài Position

机制Jīzhì Mechanism

支持Zhīchí Support

关键Yīguàn Guānjiàn Key

一贯Consistent

坚持Jiānchí Adhere to

投资Tóuzī Investment

环境Huánjìng Environment

处于Chǔ In

外贸市场Wàimào shìchǎng The foreign trade market

意义Yìyì Significance

技术转让Jìshù zhuǎnràng Technology transfer

分别Fēnbié Respectively

有助于Yǒu zhù yú Contribute

共识Gòngshì Consensus

诚挚友好Chéngzhì yǒuhǎo Sincere and friendly

措施Cuòshī Measure

适合Shìhé Fit

 

辞职Cízhí Resignation

养老金Yǎnglǎo jīn Pension

兑现Duìxiàn Cash

债权Zhàiquán Claims

愤怒Fènnù Anger

削减Xuējiǎn Reduce