160212

TV News

习近平访美

午宴

Wǔ yàn

Luncheon

出口额

Chūkǒu é

Gain in exports

一经

Yījīng…

Once ...

Shàn

Measure word

战略

Zhànlüè

Strategy

互信

hùxìn

mutual trust

核心利益

Héxīn lìyì

Core interests

恪守

Kèshǒu

Abide by the

共赢

Gòng yíng

Win-win

陪同

Péitóng

Accompany

一一握手

Yīyī wòshǒu

Shook hands one by one

提及

Tí jí

Mentioned

有望

Yǒuwàng

Hopeful

逆差

Nìchā

Trade deficit

顺差

Shùnchā

Surplus

比重

Bǐzhòng

Proportion

合理区间

Hélǐ Qūjiān

Reasonable range

汇率机制

Huìlǜ jīzhì

Exchange rate mechanism

坦率

Tǎnshuài

Frank

民用

Mínyòng

Civil purpose

管制

Guǎnzhì

Control

阐述

Chǎnshù

Elaborate

致力于

Zhìlì yú

Committed to

新型

Xīnxíng

New type

提法

Tí fǎ

Wording

互利

Hùlì

Mutual benefit

权威性

Quánwēi xìng

Authoritative nature

慎重

Shènzhòng

Careful

单边制裁

Dān biān zhìcái

Unilateral sanctions

 

 

 

伊朗

核能

Hénéng

Nuclear energy

铀浓缩

Yóu nóngsuō

Uranium enrichment

声称

Shēngchēng

Claim

核反应堆

Héfǎnyìngduī

Nuclear reactor

离心机

Líxīn jī

Centrifuge

自行生产

Zìxíng shēngchǎn

Own production

碳纤维

Tànxiānwéi

Carbon fiber

占地面积

Zhàn dì miànjī

Coverage of area

肥料

Féiliào

Fertilizer

致信

Zhì xìn

Sent a letter to

新一轮谈判

Xīn yī lún tánpàn

New round of negotiations

 

 

 

叙利亚

 

 

人道走廊

Réndào zǒuláng

Humanitarian corridor

宪法草案

Xiànfǎ cǎo'àn

Draft constitution

公投

Gōngtóu

Referendum

浓烟密布

Nóng yān mìbù

Heavy smoke

武装组织

Wǔzhuāng zǔzhī

Armed groups

丧生

Sàngshēng

Were killed

交火

Jiāohuǒ

Crossfire

救助

Jiùzhù

Rescue

阿盟

Ā méng

League of Arab States

派遣

Pàiqiǎn

Dispatch

大马士革

Dàmǎshìgé

Damascus