230112

http://av.people.com.cn/GB/166419/16942005.html

信息

Xìnxī Information

提示

Tíshì Prompt

实名制

Shímíngzhì Real-name system

验票

/检票Yàn piào/jiǎnpiào Check-in / check-in

安检

Ānjiǎn Security

直接

Zhíjiē Direct

随时关注

Suíshí guānzhù Stay paying attention

公告

Gōnggào Announcement


http://av.people.com.cn/GB/14645/16943105.html

辞旧迎新

Cí jiù yíngxīn New Year

喜悦

Xǐyuè Joy

气氛

Qìfēn Atmosphere

弥漫

Mímàn Diffuse

气温

Qìwēn Air temperature

预警

Yùjǐng Warning

解除

Jiěchú Remove

降雪

/降雨Jiàngxuě/jiàngyǔ Snow / rain


http://av.people.com.cn/GB/166419/16942021.html

库存量

Kùcún liàng Inventory

发电

Fādiàn Generate electricity

良好

Liánghǎo Good

运行

Yùnxíng Run

充足

Chōngzú Sufficient

区域

Qūyù Area

容量

Róngliàng Capacity