MT07W2 Vocabulary

 

猎头公司

liè tóu ɡōnɡ sī       

job agency

教育背景

jiào yù bèi jǐnɡ  

education background

工作经验

ɡōnɡ zuò jīnɡ yàn

work experience

求职方向

qiú zhí fānɡ xiànɡ

type of job wanted

简历

jiǎn lì

CV

起初

qǐ chū

at the beginning

此后/之后

cǐ hòu / zhī hòu     

after that; since then

接着/随后

jiē zhe / suí hòu

following that

曾经

cénɡ jīnɡ  

once; (started and finished in the past)

之所以是因为

zhī suó yǐ … shì yīn wèi

the reason why is because

愿望

yuàn wànɡ       

dream; aspiration

方面

zài … fānɡ miàn

in the aspect of

要求

yāo qiú

to require; requirement

有责任心

yǒu zé rèn xīn  

responsible

创造性

chuànɡ zào xìnɡ

creativity

不介意加班

bú jiè yì jiā bān

don’t mind extra hours

团队精神

tuán duì jīnɡ shen

team spirit

领导才能

línɡ dǎo cái nénɡ  

leadership ability

社交能力

shè jiāo nénɡ

socializing ability

人缘好

rén yuán hǎo

to have good relations with other people

开朗

kāi lǎnɡ

extrovert; sanguine

优势

yōu shì       

advantage

劣势

liè shì  

disadvantage