MTW1 Vocabulary

 

面临

miàn lín      

to face; to encounter

挑战

tiǎo zhàn

to challenge; challenge

遇到

yù dào

to come across

取决于

qǔ jué yú

to be decided by;

影响

shòu yínɡ xiǎnɡ

to be influenced by

依赖于

yī lài yú

to rely on;

受制于

shòu zhì yú

to be controlled by;

因素

yīn sù

factor

媒体

méi tǐ

media

状态

zhuànɡ tài

state/status

公正性

ɡōnɡ zhènɡ xìnɡ

fair/impartial

判断

pàn duàn

to judge; judgment

能源

nénɡ yuán

energy resources

存储量

cún chǔ liànɡ

storage

而言

jiù … ér yán   

regarding

关于

ɡuān yú     

about

奥委会

ào wěi huì

Olympic Committee

主任

zhǔ rèn     

head (of a committee, department, etc.)