MTW3 Vocabulary

 

内容

nèi rónɡ     

content

结论

jié lùn

conclusion

回答

huí dá

to answer; answer

开展

kāi zhǎn

to carry out

发现

fā xiàn

to discover; discovery

事实真相

shì shí zhēn xiànɡ

facts; truth

如此

rú cǐ     

like this

不仅如此

bù jǐn rú cǐ

not only this

进一步说

jìn yí bù shuō

furthermore

发生

fā shēnɡ

to happen;

预测

yù cè   

to predict; to estimate

现状

xiàn zhuànɡ

current situation

学者

xué zhě

scholar

作者

zuò zhě

writer

重现

chónɡ xiàn      

to reappear; to reproduce

采访

cái fǎnɡ

to interview; interview

当事人

dānɡ shì rén   

people involved in the situation in question