09TT W3

80后、90

 

1980-1989年间出生的人

1990-1999年间出生的人

zhài

Debt

情债、债务

无底深渊

wú dǐ shēn yuān

深渊- a deep pool; abyss

赌博

dǔ bó

To gamble; gambling

透支

tòu zhī

Overdraft

mán

故意不告诉

没辙了

méi zhé le

没有办法了

巢穴

cháo xué

Lair

搜刮

sōu ɡuā

To extort

血汗钱

xuè hàn qián

付出血和汗赚来的钱

掏腰包

tāo yāo bāo

拿出钱

火柴盒

huǒ chái hé

Matchbox

必需品

bì xū pǐn

 

节衣缩食

jié yī suō shí

 

定期储蓄

dìnɡ qī chǔ xù

储蓄- to deposit money into bank