Vocabulary - Newspaper Article 6

 

Pinyin                  Chinese                  English               Used as       Single character

bìng

illness

N

 

liúxíng

spread

N

flow

can be carried out

chéng

appear

V

 

jiāsù

accelerate

V

add

speed

shàngshēng

rise

V

up

rise

qūshì

()

()

trend, tendency

N

tend towards

situation

jiézhì

up to

Co-V

stop

until

end, bottom

N

 

gòng

in total

ADV

 

bàogào

()

report

V

report

tell

bìngdú

virus

N

illness

poison

gănrăn

infect

V

be affected

catch

[for cases]       

MW

 

qízhōng

among which

ADV

its

among

[comparative particle]          

Co-V

 

tóngqí

same period

N

same

period

fēnbù

be scattered

V

separate

spread

nóngcūn

()

countryside

N

agriculture

village

dìqū

()

district, area

N

ground

district

qīngzhuàngnián

young people

N

green

strong

yĭngxiăng

()

affect, influence

V

reflection

echo

suì

()

age

N

 

zhàn

()

occupy, take

V

 

rénshù

(

number of people

N

person

number

zŏngshù

()

()

total number   

N

general

number

()

according to

Co-V

 

zhuānjiā

()

expert

N

special         

expert

gūjì

()

estimate

V

estimate

calculate

dào

till, arrive

V

 

shíjì

()

()

actual

ADJ

real

limit, boundary

chāoguò

()

exceed

V

exceed

excessive

wèishēngbù

() 生部

ministry of health

N

protect

life

deputy, vice

N

 

jièshào

()

introduce, explain

V

 

fángzhì

prevention and cure

N/ V

prevent

cure

jìnzhăn

()

development, progress

N

expand

chuánbō

()

spread

V

deliver

broadcast

wēixiăn

()

danger, dangerous

N/SV

danger

yīnsù

element

N

basic element

zì…yĭlái

()

since

Co-V

 

rate

N

 

zhúnián

year by year

ADV

gradually

dà fúdù

in large scale   

ADV

size

degree

quánguó

()

whole country

N

 

jiāncè

()

()

monitor

N/V

monitor

test

zīliào

()

material, data

N

source

material

biăomíng

make clear

RVC

show

clear

jiākuài

speed

V

add

fast

quèlì

()

establish

V

true

establish

shìjiè

world

N

world

boundary

xuānchuán

()

propagate

V

declear

pass on

zhŭtí

()

main theme

N

main

topic, title

tígāo

raise

V

raise

high

yìshi

()

awareness

N

meaning

know

tūchū

stress

DVC

stick out

kòngzhì

control

V

control

zuòyòng

function

N

restain

gŭlì

()

encourage

V

drum

encourage

dòuzhēng

()

()

struggle

N/V

struggle

compete

jiāng

()

will

MV

 

kĕkào

reliable

ADJ/SV

rely

fāngfă

method

N

method

zhīyī

one of…

EXP

 

zìzhìqū

()

autonomy region

N

self

rule

district

shì

city

N

 

shèlì

()

set up  

V

set up

establish

gānyù

()

intervene

V

offend

beforehand

shìdiăn

()

()

pilot area

N

try

point

chūjiàn

()

initially seen

V

beginning

see

chéngxiào

effect

N

success

result