Vocabulary - Newspaper Article 7

 

Pinyin                 Chinese                 English                            Used as      Single characters

mŏu

certain

SP

 

shèn

cautious 

SV

 

lóudĭng

() ()

roof

N

floor, building

top

shīzú

lose balance

V-O

lose

foot

shuāidào

fall to

RVC

fall

fùmŭ

parents

N

father

mother

gănkuài

()  

quickly, immediately

ADV

rush

fast

sòngwăng

take…to

RVC

deliver

towards

 

Co-V

 

yīyuàn

()  

hospital

N

cure, medicine

a designation for certain public places

qiăngjiù

()

give emergency treatment

V

rush, snatch

save

shūrù

()

(blood) transfusion

RVC

transport, convey

enter

zhàn

station

N

 

tígōng

provide

V

put forward

supply

xuèyè

blood

N

blood

liquid

yīn

because

ADV

 

fāshāo

() ()

have fever

V-O

produce, launch

burn

fùzhĕn

() ()

further consultation (with a doctor)

V

repeat

examine (a patient)

tuì

退

retreat, decline

V

 

zhuăn

()            

transfer

V

 

zhì

to

RC

 

chuánrăn kē

()

dept for infectious diseases

N

pass on

catch

department

zhìliáo

()

cure

V

cure, treat

jiănyàn

()

test

N/V

check

jiéguŏ

()

result

N

fruit, outcome

fāxiàn

() ()

discover

V

generate

appearance

kàngtĭ

()

antibody

N

anti

bady

chūyú

()

arise from

V

 

shènzhòng

caution

N

careful

attach importance to

cìrì

following day

TW

second , next

day

zhĭdìng

designated

RVC

point

decide

shíyànshì

() ()

test lab.

N

practice

test

room

jiăncè

()

test

N/V

check

test

quèrèn

() ()

confirm

V

firm

realise

quèshí

() ()

indeed, really

ADV

firm

fact

namely

ADV

 

jīhū

()

almost

ADV

 

bèi

[passive co-verb]

Co-V

 

chénzhòng

heavy

ADJ

heavy

heavy

jīkuă

()

collapse (by attacking)

RVC

attack

collapse