Vocabulary (revision)

---太近了

lí --- tài jìn le

too close to --- (a place, a time point, etc)

聊天

liáo tiān

to chat

浪费

làng fèi

to waste, waste

现金

xiàn jīn

cash

被骗

bèi piàn

to be cheated

公寓

gōng yù

apartment

签证

giān zhèng

visa

办签证

bàn qiān zhèng

to deal with visa (preparation, application, etc)

申请签证

shēn qǐng qiān zhèng

to apply for visa

蔬菜

shū cài

vegetable

经济

jīng jì

economy

糊涂

hú tu

confused, muddled, bewildered

流行

liú xíng

popular, wide-spreading

病毒

bìng dú

virus

影响

yíng xiǎng

to influence, influence

危险

wēi xiǎn

dangerous

提高

gāo

to improve, to increase