1. jīngshenhuànfā  

  2. jīxūjīnqián 

  3. zhújiànxiàngqián 

  4. shíxíshànshì