Vocabulary

 

 

                         

Pinyin

Chinese

English  

Used as 

Single characters

xīn

new

SV/ADJ

 

chénglì

establish

V

success, become

stand, establish

lìshĭ

()

history

N

all previous

history

jīng

()

go through, pass,

by means of…

Co-V

 

rénmín

people

N

person, people

people

dăjī

打击 ()

attack, strike

V

hit, strike

attack

tuīchū

退    

withdraw from

DVC

退 withdraw

out

liăojiě

understand

V

know

understand

tāmen

()

they

PN

it

jìnniánlái

()

in the last few years

TW

close, near

year

ever since

zhè

()

this

SP

 

zàicì

once again

ADV

again (not yet

 happened)

[AM]

chūxiàn

(

appear, emerge

V

out

appear, show

hài

harm

V

 

dàliàng

in large quantity

ADV

big

quantity

zàochéng

create

RVC

create

shèhuì

()

society / social     

N/ADJ  

community

assemble

wēihài

danger/   endanger

N/V

danger

ham

chūbăn

publish

V

out

version, copy

that

SP

 

bĕn

[for book like objects]

MW

 

chănshù

()

set forth

V

explain

express

guónèiwài

() 内外

with in and out of the country   

N

inside

outside

zhŭyào

main, important

ADJ/SV

main

dĕng

et cetera

 

 

zŭzhī

() ()

organisation/ organise

N/V

group

weave

qĭyuán

origin

N

up, start

origin

jiégòu

()

()

structure

N

joint

structure

wéifă

()

break the law

V-O

violate

law

shìshí

()

fact, evidence

N

matter

reality

duì

()

towards, concerning…

Co-V

 

huódòng

()

activity

N

active, live

move

tèdiăn

()

characteristic

N

special

point

bĕnzhì

()

origin, nature

N

origin

quality

fēnxī

analysis / analyse

N/V

divide

analyse

zhìlĭ

control, administer

V

rule

tidy, reason

chéngbài

()

success or

failure  

N

success

failure  

jīngyàn

()

(

experience

N

go through

test

xìtŏng

()

system

N

system

unity

zŏngjié

()

()

summaries conclude / conclusion;

V/N

general

conclusion

gāi

()

aforementioned

SP

 

kĕyĭ

may, can

MV

 

zēngzhăng

()

enrich

V

increase

grow

zhīshi

()

knowledge

N

recognition

rényuán

()

people

N

member

dăngzhèng gànbù

()

()

Party and officials, cadres

N

party

cadre