Vocabulary

 

                         

Pinyin Chinese English Used as Single characters

wàijiāobù

Foreign Office

PropN   

outside

exchange

department

fāyánrén

()

spokesman

N  

distribute

zhèlǐ

() ()

here

PW

in

Měiguó

()

USA

PropN   

beautiful

rènshidào

( ) ()

realise    

RVC     

regognise

know

obtain

zhīchí

   

support

V

sustain

hold

táiwān

() ()

Taiwan  

PropN   

platform

bay

yánzhòngxìng

()

seriousness

N   

critical

heavy

nature; quality

cǎiqŭ     

 

()   

take, adopt

V

pick

obtain

xíngdòng

()

actions  

N

carry out

movement

zhìzhǐ

stop

V   

restrict

gānshè

interfere

V

offend

involve

nèizhèng

   

domestic politics

N

inside

politics    

jìzhě zhāodàihuì

() ()

press conference

N

record

…person

招待 entertain

huídá

   

reply, answer

V

answer

tíwèn

()

ask questions

V-O

raise

question

zhōngfāng

 

the Chinese side

N

side

tújìng

()

way, channel

N   

way

path

()

and, with

CONJ   

 

jiāoshè

   

negotiation, to negotiate

N/V      

intersect

involve

qiángliè

   

strongly

ADJ/  ADV     

strong

vigorous

kàngyì

()

protest

N/V

resist

express views

its

SP

 

yòuyì

   

right wing

N   

right

wing

tuántĭ     

() ()

group    

N

group

body

fǒuzé     

()

otherwise

CONJ

not

then

qíngkuàng

()

situation

N   

condition

situation

gèngjiā

even more, increasingly

ADV

even more/less

add

fùzá

() ()

complicated

SV 

repeat

mix

zhĭchū

   

point out

DC

point

biăoxiàn

()

behaviour

N   

show

appear

jǐnjǐn

()

merely   

ADV     

 

fāngmiàn

   

aspect

N   

side, party

surface

jìnlái

()

recently

ADV

close

ever since

yìxiē

 

some     

NU

some

guānyuán

()

official   

N   

officer

member

rénquán

()

human rights

N   

power/rights

fābiăo

()

publish, issue

V   

issue

express

xŭduō

()

many    

ADJ      

approximately

many

qítánguàilùn

()

()

absurd argument

N

strange

talk

strange

theory

gēngzhèng

   

correct

V

correct

néngfŏu

can or cannot

MV

can

negate

guānxidào

() ()

affect     

RVC

concern

relate