Revision Week

L18+L19

Vocabulary            Sentences            Grammar

 

Vocabulary         Nouns    Verbs    Adjectives    Adverbs    Time words    Modal verb    Conjunction words    Questions words

 

Nouns

太太

tài tai  

先生

xiān sheng    

儿子

ér zi    

大学

dà xué           

女儿

nǚ ér  

小伙子

xiǎo huǒ zi    

电脑

diàn nǎo        

学校

xué xiào        

工作

gōng zuò       

夜校

yè xiào          

公司

gōng sī          

世贸

shì mào

 

Verbs

毕业

bì yè

结婚

jié hūn

介绍

jiè shào

上课

shàng kè

上班

shàng bān

下课

xià kè

下班

xià bān

工作

gōng zuò

pài

加入

jiā rù

 

Adjectives

不错

bú cuò

漂亮

piào liang

duō

shǎo

xiǎo

般配

bān pèi

 

Adverbs

gāng

互相

hù xiāng

这么

zhè me

只好

zhí hǎo

gèng

一边

yì biān

------

yuè --- yuè ---

 

Time words

白天

bái tiān

明年

míng nián

以后

yǐ hòu

 

Modal verb

huì

 

Conjunction words

因为

yīn wèi           

所以

suó yǐ

 

Question Words

多大

duō dà           

多少

duō shǎo       

多长

duō cháng    

多久

duō jiǔ

 

Sentences

 

1 你毕业几年了?

 

2 他比她小两岁。

 

3 他连女朋友都没有。

 

4 他跟她一样,也是学电脑的吧?

 

5 我们给他们互相介绍一下,好吗?

 

6 这么晚了。

 

7 你上什么课?

 

8 一边工作,一边学习,很不错嘛。

 

9 公司要派人去北京工作。

 

10 因为我想去中国,所以我就学习中文。

 

11 学中文的人越来越多。

 

12 加入世贸以后,学中文的人会更多。

 

Grammar

 

连---都---

 

是---的

 

 

 

以后

 

越---越---

 

一边---,一边---

 

因为---,所以---