guì

Expensive

比价

汇率

bǐ jià  

huì lǜ

Exchange rate

比价is not as commonly used as 汇率 nowadays

diǎn

三点 – 3 o’clock

三点三- 3.3

kuài

Quickly; soon; fast

hái

Still; as well as; in addition

注意

zhù yì

To pay attention

清楚

qīng chu

To be clear

(measure words for actions)

没关系

méi guān xi

It does not matter

jìn

Close

这里

zhè lǐ

Here = 这儿

东城

dōng chéng

East city

寄钱

jì qián

To send money

都可以

dōu ké yǐ

Both are ok

最好

zuì hǎo

The best; (+verb) it’s better to do

太巧了

tài qiǎo le

What a coincidence!

gāng

Just (i.e. a minute ago)

美元

měi yuán

Dollar

英镑

yīng bàng

Pounds