Read the following sentences out loud.

 

  1. Xiǎoxǔ zǒu jìn chǔxùsuǒ jiù jùjué zǒu chūqù le 
  2. Xīn shàng shì de xī hóngshì xīnxiān de hěn, bú yòng xĭ, zhǔshóu le jiù néng chī
  3. Qíchē qù tú de shì xiǎng zài qìchē shàng shǎo huā xiē shíjiān
  4.  kōng hǎn kŏuhào guāngshuō bú zuò jiéguŏ quèshí yì chǎng kōng