Read the following sentences out loud.

 

 

1.    Qĭchū qián xiānsheng qĭng chŭ xiānsheng chīfàn ránhòu chŭ xiānsheng jiào qián xiānsheng  qù chúfáng qìchá

 

2.    Guāng hăn kŏuhào búzuò shì zhĭqiú xūróng bú wùshí jiēguŏ quèshí yì chăng kōng

3.    Xŭ xiăojiĕ shuō qìchē zhàn chūxiàn qiāng shā shìwēi qúnzhòng shìjiàn sĭ le hăo jĭ shí ge rén

4.    Jiăngjiĕ  rúhé shĭyòng jiănxíng jìchéng chē de rén shì xué yŭyán hòu dédào zhùmíng jiăng zhuàng de xiān jìn     jiàoshī