Read the following sentences out loud.

 

  

  1. Shéi shuō xúzhōu qìchē zhàn chūxiàn qúnzhòng shìwēi yóuxíng shìjiàn shí jĭ sĭ le jĭ shí ge rén

  2. Zhōngzhèng bówù yuàn de jiăngjiĕ yuán shì zài yŭyán xuéyuàn huòdé chūmíng jiăngzhuàng de xiānjìn jiàoshī

  3. Qĭchū qián xiānsheng qĭng chŭ xiānsheng qù chúfáng qìchá qíshí qián xiānsheng  bù xiăng chūqù