Jìchéngchē jiù zài jījiǎojiē de jiǎo shàng

Chuīqìqiú de chuān qǐ chényī láile

Shíxíshēng jǐxiàshānqù hái shì xiǎoxīndiǎnr hǎo

Chèdǐsǎochú sānjiācūn de huāngmiù yánlùn

Xǔshìyǒu xuéchī xīyángsēng shí xùshù kǔchù wúqióngjìn

 

 

Tōngzhīkèhù jùjíyìqǐ jùjīnghuìshénde kànjùběn

Yòng hènián tángguǒ yíngjiē qīnpéngháoyǒu

Jīngcǎi piànduàn fēicháng yǐnrénzhùmù

Yǒuxiàn gōngsī yōuxiān rùhù.