Practise consonants and vowels

Lets try to read out loud some groups of words.Try to say them yourself before clicking on the link.

duì féi guā máo
kǎo huà bié liào
pèi kǎi chū
shù
zhá shuǐ sì   xué
  shè   zhù
  xiě jiā
         
 

 zhǐ