Practise groups

Read the Pinyin groups in the following lines out loud before clicking on the words for the sound.

gàn kĕn jīn lún jūn
zhŭn chūn qún shuăng xuān
zhĕng jiŏng zhuàng jĭng xiān  
shān