Basic Spoken Mandarin

    4. Asking the way
New words Pronunciation Chinese
To be located in

zăi

There

nàr

那儿
There is / are; have

yŏu

There is not; doesn't have

méiyŏu

没有
Bank

yínháng 

银行
     

 

New phrases Pronunciation Chinese
Where is the hotel / restaurant?

fàndiàn zăi năr

饭店在哪儿?
It's over there. zài nàr 在那儿。
Is there a bank here? zhèr yŏu yínháng ma 这儿有银行吗?
Go straight ahead wàng qán zŏu 往前走
Turn right xiàng yòu guăi 向右拐
Turn left xiàng zuŏ guăi 向左拐