1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
Huànqián Exchange  money
Dǎdiànhuà Make phone call
Changcheng Great Wall of China
Nǎr Where
Cāntīng Restaurant
Dàtīng Lobby
Jiǔbā Bar
Yínháng Bank
Rénmínbì RMB Chinese currency
Yīngbàng British pound

Míngtiān

Tomorrow
Jīntiān Today
Zuótiān Yesterday
Shǎngwu Morning
Xiàwu Afternoon
Wǎnshang Evening
Xīngqī Week, ...day (as in Sunday, Monday)