Yīfu Clothes

kùzi

Trousers

Xié

Shores

Diànchí

Battery
Shuíguǒ Fruit
Píingguǒ Apple
Yǐnliào Drinks
You

He, she, it

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Kuài

Dollar
Máo Ten cents