010210

hǎi bīng

海冰

Sea ice

fú bīng

浮冰

Drift ice

xiāo róng

消融

Melt

jiā qi

áng fáng fàn

加强防范

To strengthen prevention

     

lǚ yóu shèng dì

旅游胜地

Attractions

gǔn xià

滚下

Rolling down (the hill)

luò shí

落石

Rock fall

Smashing

     

dǎo tā

倒塌

Collapse

yù nàn

遇难

Killed

wā jué

挖掘

Digging

wǎ lì

瓦砾

Rubble

xiāo f

áng yuán

消防员

Fireman

shì chá

视察

Inspection

bèi kùn

被困

Trapped

fēng suǒ

封锁

Blockade

shì fā tú rán

事发突然

Happened suddenly

xiàn chǎng

现场

Accident scene

rào dào tōng xíng

绕道通行

Bypass passage

yán zhòng

严重

Serious

wū yǔ suǒ

屋宇所

Buildings and housing dept

     

yù rè

预热

Preheat

cháo hán guān xì

朝韩关系

North Korea-South Korea relations

lǜ sè jīng jì

绿色经济

Green Economy

qīn l

ín zhù hè

亲临祝贺

In person to congratulate

nán yǐ bǎi tuō

难以摆脱

Difficult to get rid of

     

shěn x

ùn

审讯

Inquest

zuì kuí huò shǒu

罪魁祸首

Chief criminal

biàn hù

辩护

Defense

mào xiǎn jué dìng

冒险决定

Risky decision

píng gū

评估

Assessment

dà guī mó shā shāng xìng wǔ qì

大规模杀伤性武器

Weapons of mass destruction

zhèng jù

证据

Evidence

xié tóng

协同

Collaborative

chōu qiā

n

抽签

Draw