02.06.09

Questions

1 How many people are on the airplane?

2 Where holds the most air accidents in recent years?

3 How many shares does the government hold in GM after its restructuring?

4 Will the GM businesses in China be affected by the bankruptcy protection?

NEWS 1

 

 

法航

háng

Air France

原定

Yuán dìng

Originally plan to…

巴西

xī

Brazil

大西洋

xī yáng

Atlantic Ocean

失踪

Shī zōng

Missing

乘客

Chéng kè

Passengers

机组人员

zǔ rén yuán

Crew

浙江

Zhè jiāng

Zhe Jiang (a province of China)

员工

Yuán gōng

Staff

事故

Shì gù

Accident

戴高乐机场

Dài gāo lè jī chǎng

Charles de Gaulle Airport

雷达

Léi dá

Radar

消失

Xiāo shī

Disappear

空军

Kōng jūn

Air Force

搜索

Sōu suǒ

Search

燃油

Rán yóu

Fuel

坠毁

Zhuì huǐ

Crash

外界

Wài jiè

Outside

骚扰

Sāo rǎo

Disturbance

旅馆

guǎn

Hotel

回顾

Huí gù

Recall

印尼

Yìn ní

Indonesia

西班牙

bān yá

Spain

跑道

Pǎo dào

Runway

喀麦隆

mài lóng

Cameroon

廉价

Lián jià

Cheap

罹难

nàn

Victimized

生还

Shēng huán

Survive

暴风雨

Bào fēng yǔ

Storm

亚美尼亚

měi ní yà

Armenia

NEWS 2

 

 

通用公司

Tōng yòng gōng sī

GM 

破产保护

chǎn bǎo hù

Bankruptcy protection

截止

Jié zhǐ

Deadline, due

额外

é wài

Additional

重组

Chóng zǔ

Restructure

盈利

Yíng lì

Profit (v)

业务

wù

Business

重灾区

Zhòng zāi qū

The hardest (disastrously) hit area

运作

Yùn zuò

Operation

协助

Xié zhù

Assist

改革

Gǎi gé

Reform

管理层

Guán lǐ céng

Management

除名

Chú míng

Removed

稳稳扎扎

Wěn wěn zhā zhā

Safely