040210

yùn zài huǒ jiàn

运载火箭

Rocket

piàn duàn

片断

Fragment

tài kōng náng

太空囊

Space capsule

lǒng duàn jú miàn

垄断局面

Monopoly

yǔ háng yuán

宇航员

Astronaut

chéng jiù

成就

Achievement

zhì cái

制裁

Sanctions

jǐn kuài

尽快

As soon as possible

hé bù kuò sàn

核不扩散

Nuclear Non-Proliferation

hé píng lì yòng

和平利用

The peaceful uses of

gǎi biàn lì chǎng

改变立场

Change its position

tí chún

提纯

Purification

yǒng yǒu

拥有

Possess, have

     

xún luó

巡逻

Patrol

     

duì huá wǔ qì jiě jìn

对华武器解禁

China arms embargo

yǒu gòng shì

有共识

There is a consensus

     

zhí yì

执意

Insist on

duì tái shòu wǔ

对台售武

Arms sales to Taiwan

kōng k

è

空中客机

Air Bus

liǎng biān fā d

à cái

两边发大财

On both sides of fortune

     

wǔ bì

舞弊

Fraud

cāo z

òngxuǎn piào

操纵选票

Manipulate votes

     

xuān chēng

宣称

Declared