NEWS 1

 

 

yì yuán

议员

Senator

Jīn róng hǎi xiào

金融海啸

Financial tsunami

hū yù

呼吁

Appeal

Bén tǔ

本土

Local

Qián jǐng

前景

Prospects

Zhōng chǎn jiē jí

中产阶级

Middle class

Jián tǎo

检讨

Review (with regret)

Gōng gòng jiàn shè

公共建设

Public construction

Jiǎn xī

减息

Interest cut (bank)

hé xīn huà tí

核心话题

Core topics

Bǎo liú

(态度)保留

Reservation

Yǒu xìng

有幸

Fortunately

dī mí

低迷

Downturn

Mín gǎn

敏感

Sensitive

Tóng zǐ jūn

童子军

Boy scouts

chí rǔ

耻辱

Shame

jué wàng

绝望

Despair

wǔ yàn

午宴

Luncheon

Hán xuān

寒暄

Greetings

chū rén yì liào

出人意料

Unexpected

ré liǎn tiē shàng lěng pì gu

热脸贴上冷屁股

Ass-kissing but faced with a cold face

Zhòu bā bā

皱巴巴

Wrinkled

hù dòng

互动

Interactive

zhī tǐ yǔ yán

肢体语言

Body language

Zhuān jiā

专家

Experts

xū qiú

需求

Demand

dà tuǐ

大腿

Thigh

jǔ cuò

举措

Initiatives

Yǎo zhī jia

咬指甲

Bite finger nails

dǎ dian xíng xiàng

打点形象

Build up images

Xùn sè

逊色

No better than… at all

NEWS 2

 

 

Gāo céng

高层

High-level

Tíng zhì bù qián

停滞不前

stagnation

bā lé sī tǎn

巴勒斯坦

Palestinian

Qiáng diào

强调

Emphasis

bǎ wò

把握 V

Grasp

Jiàng wēn

(关系)降温 v

(relationships)  cool, get cold

Ding jū diǎn

定居点

Settlements

NEWS 3

 

 

yī lǎng

伊朗

Iran

Dǎo dàn

导弹

missiles

hé shè shī

核设施

Nuclear facilities

dǐ yù

抵御

Resist

zhì yí

质疑

Questioned

NEWS 4

 

 

lù biān

路边

Roadside

Ting chē chǎng

停车场

Parking lot

Yǐn bào

引爆

Detonate

 NEWS 5

 

 

Jǐn jí

紧急

Emergently

àn jiàn

案件

Cases

tū pò

突破

Breakthrough

Dào niàn

悼念

Mourning

sǐ nán zhě

死难者

Victims

Wèi wèn

慰问

Condolences

Dòng yáo

动摇

Shake

yì tú

意图

Intent

NEWS 6

 

 

Fǎn rén lèi

反人类

Against humanity

shè xián

涉嫌

Suspected

zhí shǐ

指使

Instigate