04.11.09

jiējiàn接见receive sb

huìjiàn会见meet with (esp. a foreign visitor)

huìwù会晤Meet

zhuàng Crash

dăoguó岛国Island country

jiāowăng交往Contacts, exchanges

gōutōng沟通Communicate

kāipìqúdào开辟渠道open up communication channel

xiétiáo协调Coordination

qiānshŭ签署Signed

tuīdòng推动Promote

zhuàilĭng率领 Lead

gŏnggùkuòdà巩固扩大To consolidate and expand

shòuyì受益Benefit

qiănlì潜力Potential

cānzhòngliăngyuàn参众两院Senate and House of Representatives

júshì/xíngshì局势/形势Situation

dázhì达至Reach

nuănhuà暖化Warming

fābiăoyănshuō发表演说Speech

zhōngdōnghépíngjìhuà中东和平计划Middle East peace plan
lùntán
论坛Forum

dìngjūdiăn定居点Settlements

qīpiàn欺骗Deception

shēngchēng声称Claims

qièshí切实Effectively