050210

jǐn nǔ lì

尽努力

To make efforts to

shén jīng

神经

Nerve

huǒ shàng jiā yóu

火上加油

Fuel

tè gōng

特工

Agents

cái jué tú xíng

裁决徒刑

Award imprisonment

shì wēi

示威

Demonstration

lín zhèn gǎi bǎn

临阵改版

Chicken revision

fèi chú

废除

Abolished

wǔ bì

舞弊

Fraud

kāi dà mén

开大门

Open the door

kàng yì

抗议

Protest

zhí yí

质疑

Questioned

 

 

 

gōng jí

攻击

Attack

shū diào

输掉

Lost

fàng qì

放弃

Abandoned

hé píng gòng chǔ

和平共处

Living together peaceful

tú láo wú gōng

徒劳无功

Be a wasted effort

 

 

 

bù shǔ

部署

Deployment

dàn dào dǎo dàn

弹道导弹

Ballistic

fáng yù cè lüè

防御策略

Defense Strategy

fáng yù xì tǒng

防御系统

Defense

zhī yuán

支援

Support

jūn shì tiǎo xìn

军事挑衅

Military provocation

pài qiǎn

派遣

Send

yìng duì

应对

Response

jí shí zēng yuán

及时增援

Timely reinforcement

yù cè

预测

Forecast

 

 

 

xuē jiǎn

削减

Reduction

wéi líng

为零

Zero

cái jūn

裁军

Disarmament

hé wǔ qì

核武器

Nuclear

 

 

 

kuà dǎng pài

跨党派

 

gēn chú

根除

Eradication

chī jǐn

吃紧

Tight

chí xù zēng zhǎng

持续增长

Growth

kùn jìng

困境

Dilemma