05.11.09

qìngdiăn庆典Celebration

yíshì仪式Ceremony

kuàngchăn矿产Mineral production

kōngjiān空间Space

lĭngyù领域Field

quèbăo确保Ensure

găixŭn改选Election

tăozhàn挑战Challenges

yĭnyōu隐忧Hidden worry

gàozhōng告终End

gōngtóu公投Referendum

jiànbăogăigé健保改革Health Insurance Reform
qìfèngāngà
气氛尴尬An atmosphere of embarrassment

dăgŭn打滚Roll

zhànlĭng占领Occupation

zhòngrénsŏuguānxīn众人所关心Of interest to everybody
géwài
格外Especially

rénzhì人质Hostages

lĭjiě理解Understand

fēnqī分歧Differences

dìzhèn地震Earthquake

zhèngăn震感Felt the shake

zhìshĭ致使Result

huīfuzhèngcháng恢复正常Become normal