06.11.09

jìngxŭnliánrèn竞选连任For re-election
chíyújiāngjú
持于僵局Held in stalemate

zhìlì/jìnlì致力/尽力Is committed to do
cùjìn
促进Promote

wŭzhuāngfènzi武装分子Militants

wúgū无辜Innocent

yùnànzhě遇难者Victims

chōngtū冲突Conflict

yĭqĭbùmăn引起不满Cause dissatisfaction
bàgōng
罢工Strike

tōngyòngqìchē通用汽车General Motors

kěxíngfāngà可行方案A feasible option

dăozhì/yĭnqĭ导致/引起Lead / lead

kōngdàngdàng空荡荡Empty

cáijiănrényuán裁减人员Downsizing

xiāngzhuàn相撞Collision

chéngkè乘客Passengers

shìgù事故Accident

guóshìfăngwèn国事访问Visit

shēnrùjiāohuànyìjiàn深入交换意见In-depth exchange of views

yìtí议题Topics in an agenda

fāngàn方案Program

miăndiàn缅甸Myanmar

èhuà恶化Deterioration

sīfăjīgòu司法机构Judiciary