080210

dà huàn xiě

大换血

Big shake-up

lián rì lái

连日来

For days

xiāng jì

相继

One after another

dǎ rù lěng gōng

打入冷宫

Sideline

ān fǔ mín xīn

安抚民心

To pacify the people

bà miǎn

罢免

Dismissal

jīng lì

经历

Experience

yóu jí duì

游击队

Guerrillas

zhèng zhì wǔ tái

政治舞台

The political arena

fú chū shuǐ miàn

浮出水面

Surface

 

 

 

zhàn jiàn

战舰

Warships

qiú jiù

求救

Help

yíng jiù

营救

Rescue

jié chí

劫持

Hijacking

 

 

 

cuī lèi qì tǐ

催泪气体

Tear gas

jí zhòng

击中

Hit

diàn pù

店铺

Store

 

 

 

xí jí

袭击

Attack

zhèn suì

震碎

Shattered

jù xī

据悉

Learned

nóng yān gǔn gǔn

浓烟滚滚

Smoke

qiáng liè qiǎn zé

强烈谴责

Strongly condemns

 

 

 

jìn gōng xìng zhàn lüè wǔ qì

进攻性战略武器

Strategic offensive arms

shuài lǐng

率领

Led

bù shǔ

部署

Deployment

duì cǐ

对此

This

guāng dǎ léi bù xià yǔ

光打雷不下雨

Talk and no action

 

 

 

dú jiā cǎi fǎng

独家采访

Exclusive Interview

yuē dàn wáng hòu

约旦王后

Queen of Jordan

lù xiàn tú

路线图

Roadmap

zhōng guó tōng

中国通

Chinese specialist