09.11.09

zhūliúgăn猪流感Swine influenza

yìqíng疫情Epidemic
quèrènbìnglì确认病例Confirmed cases

fēnbié分别Respectively, separately

tíshēngjíbié提升级别Raise the level of
huànzhě患者Patients

gēlíguānchá隔离观察Isolated observation
qīngwēi轻微Minor

wēnhé温和Moderate

jĭnjízhuàngtài紧急状态Emergency

yánjùn严峻 yánzhòng严重 Serious (critical)

yánsù严肃 Solemn

yángé严格 yánlì严厉 Strict and severe
bàoyuàn抱怨Complain

dàikuăn贷款Loans

gòumăi购买Buy

kŏnghuāng恐慌Panic

jiānchá监查

tígāojĭngjué/tì提高警觉/To be vigilant

fēngxiăn风险Risk

xiāngguānbùmén相关部门Relevant departments

fángkòng防控Prevention and control

chéngbào呈报Reporting

chūbùquèzhěn初步确诊Initial diagnosis
yīngduìcèlvè应对策略Strategies to cope with (a situation)

cháxùn查询Search, enquire

chŭxù储蓄Savings, save (money)

chŭbèi储备 (储存备用) Store for future use

lièwéi列为 To be put in the category of…

yānhóuténgtòng咽喉疼痛Sore throat
jiāqiánghézhuò加强合作Strengthen cooperation

màoyìé贸易额Trade sum

cuòshāng磋商Consultations

dăqiánzhàn打前战 Initial preparation

yīnsù因素Factors

céngcì层次Level

yŏuyìyi有意义