shā chē

刹车

Brake

yòng hù zhì qiàn

用户致歉

User apology

yī shùn jiān

一瞬间

Moment

lǚ jiào bù gǎi

屡教不改

Incorrigible

fǎn yìng huǎn màn

反应缓慢

Slow

lòu miàn

露面

Appearance

wèi zhī shù

未知数

Unknown

xìn yù

信誉

Reputation

chí dùn

迟钝

Slow

shǐ wú qián lì

史无前例

Unprecedented

hǎn jiàn tiǎo zhàn

罕见挑战

Rare Challenge

yǐn cáng

隐藏

Hide

shēng shì hào dà

声势浩大

Massive

 

 

 

bèi mái

被埋

Buried

yǐn fā

引发

Triggered

xuě bēng

雪崩

Avalanche

jiù yuán duì wu

救援队伍

Rescue team

kōng tóu

空投

Drop

wéi kùn

围困

Siege

 

 

 

qīng jiǎo

清剿

Wipe clean up

zhàn yì

战役

Battle

lǎo cháo

老巢

Nest

kòng zhì quán

控制权

Right to control

fàng xià wǔ qì

放下武器

To lay down their arms

táo lí jiā yuán

逃离家园

To flee their homes

 

 

 

shēng chǎn nóng suō yóu

生产浓缩铀

Production of enriched uranium

wéi bèi

违背

Violation

guī dìng zhī nèi

规定之内

Within the provisions of

jiù cǐ guān bì

就此关闭

In this connection, turn off

rán liào jiāo huàn

燃料交换

Fuel exchanging