110210

yuè yǎn yuè liè

越演越烈

Worsen

mǎn tiān fēi

满天飞

Flying

cái zhèng bù zhǎng

财政部长

Finance minister

cuò shī

措施

Measures

jǐn suō

紧缩

Contraction

fāng àn

方案

Program

zhài quàn

债券

Bonds

dài kuǎn

贷款

Loans

wěn dìng shì chǎng

稳定市场

Stabilize the market

mì jí

密集

Intensive

xià tiáo

下调

Down

xiāng tí bìng lùn

相提并论

Be placed in the same category

yǐn rén guān zhù

引人关注

Concern

dǐ yā

抵押

Mortgage

fú lì

福利

Welfare

gōng zī zhī chū

工资支出

Wage expenditure

tuō jié

脱节

Detached

yī zài ràng bù

一再让步

Make concessions

chóng chóng yā lì

重重压力

Pressures

kāi zhī

开支

Expenditure

nán yǐ huà jiě

难以化解

Difficult to resolve

zhài wù

债务

Debt

 

 

 

jiàng xuě liàng

降雪量

Snowfall

lù kōng jiāo tōng

陆空交通

Ground and air transport

jǐng bào

警报

Alarm

bào xuě

暴雪

Blizzard

 

 

 

shè chéng

射程

Range

hán gài

涵盖

Cover

shǔ shí

属实

True

shì shè

试射

Test

hé wǔ qì

核武器

Nuclear weapon

 

 

 

jiā qiáng fáng fàn

加强防范

To strengthen preventive

gé mìng jì niàn rì

革命纪念日

Revolution Day

yǐ miǎn

以免

So

zào chéng

造成

Cause

liú xuè chōng tú

流血冲突

Bloodshed

tuán jié shèng huì

团结盛会

Unity event

lǜ sè yùn dòng

绿色运动

Green Movement

bǎng jià

绑架

Kidnapping

fēi bào lì

非暴力

Nonviolence

xuán wō

旋涡

Whirlpool

 

 

 

zhì cái

制裁

Sanctions

jī jiàn gōng chéng

基建工程

Infrastructure