11.11.09

tuījiàn推荐Recommended
jùjué
拒绝Deny

suŏzuòsuŏwéi所作所为All one's actions

făngài妨碍Hinder

bèidàoérchí背道而驰Runs in opposite directions

cáichăn财产Property

chéngxù程序Procedure

jùbèi/jùyŏu/yōngyŏu具备/具有/拥有Have
yījù/gēnjù
依据/根据Evidence

 

guóshìfăngwèn国事访问 State visit

zhànluèxing战略性Strategic

táijiē台阶Step

rúqīdĭdá如期抵达Arrive on schedule
hguīshŏuzhìyì
挥手致意Wave at (people)

guăngfàn广泛Extensive

jiănyuèyízhàngduì检阅仪仗队Reviewing the guard of honour
dōngméngguóujiā
东盟国家ASEAN

 

wěirèn委任Appointment

fèichú废除Abolished

bèiwànglù备忘录Memorandum

xiézhù协助Help, cooperate

găishàn改善Improvement

liúfàng流放/流亡Exile / exile
jiănpŭzhài
柬埔寨Cambodia

guāndĭ官邸Official residence

gùwèn顾问Consultant

xúnqiú寻求Search

fŭgélìyì符合利益In line with the interests of
huíyìng
回应Response

 

fēifărùjìng非法入境Illegal immigrants

jiāndié间谍Spy

shìfàng释放Release

xīnwénfābùhuì新闻发布会Press conference
sīfăbùmén
司法部门Judiciary

chéngqīng澄清Clarify

pínglùn评论Comments

 

xīntài心态Mentality

dùnshí/tūrán顿时/突然Sudden / suddenly
yìrán
依然Still

gŭgŏngchē古董车Antique car
fānxīn.chóngjiàn
翻新/重建Renovation / reconstruction