120210

gù yuán

雇员

Employees

dìng qí

定期

Regular

xiàn qí

限期

Deadline

 

 

 

shǒu nǎo huì yì

首脑会议

Summit

yuán shǒu

元首

Heads

fēng huì

峰会

Summit

cǎi qǔ cuò shī

采取措施

To take measures to

 

 

 

qīng xī

清晰

Clear

zhèng zhì xìn hào

政治信号

Political signal

jù tǐ

具体

Specific

cái zhèng bù zhǎng

财政部长

Finance

zhài wù

债务

Debt

bō jí

波及

Spread

dòng yòng zī jīn

动用资金

Use of the funds

guó jì huò bì

国际货币

International Monetary

jì chéng chē

计程车

Taxi

lián chuan

连串

Series

shè jí miàn

涉及面

Covers

 

 

 

qiān ding

签订

Signed

chóng qǐ

重起

Restart

jiāo huàn yì jiàn

交换意见

An exchange of views

cháo hé

朝核

Nuclear

zhì cái

制裁

Sanctions

shuāng guǐ zhèng cè

双轨政策

Two-track policy

 

 

 

xiàn rèn

现任

Current

diào xiāo

吊销

Revoked

rèn zhí

任职

Office

mìng ling

命令

Order

jū bǔ

拘捕

Arrest

shè shā

射杀

Shooting

 

 

 

shì pín wǎng zhàn

视频网站

Video Site

qū sàn rén qún

驱散人群

To disperse the crowd

hǎi bào

海报

Poster

yī dù

一度

Once

wèn huà

问话

Questioning

diào tóu

掉头

U-turn

 

 

 

bào fù

报复

Revenge

jiù zhì

救治

Treatment

bā rén

巴人

Palestinians

jiā shā zhàn zhēng

加沙战争

Gaza War Deadline

 

 

 

wǔ bì

舞弊

Fraud

chóng xīn jì piào

重新计票

A recount

zuò bì

作弊

Cheating