12.11.09

yīfànfēnshùn一帆风顺/顺利Smooth / smooth
shāohòu
稍后Later

huìwù会晤Meet

yàtàijīnghézŭzhī亚太经合组织Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
wúyí
无疑Undoubtedly

 

jiéchí劫持/抢走Hijacked / robbed

rénzhì人质Hostages

zhănglăo长老 Elder

dăfāshíjiān打发时间To pass the time

xiéshāngguăndào协商管道/渠道The discussion channel / channel


yŭwúlúncì
语无伦次Incoherent

 

chéngqiānshàngwàn成千上万Thousands

jìniàn纪念commemorate

qīnlvè侵略Aggression, invade

hāquān花圈Wreath

jiānfùzérèn肩负责任Shoulder the responsibility of

 

jiùzhí就职/上任 Take office / take office

xīnyíyè新一页New page

héxié和谐Harmonious

jībài击败Beat

dáchénggòngshì达成共识Reach consensus

wòxuán斡旋Mediation

 

miănhuái缅怀Cherish the memory of

jiànshì将士Soldiers
zhănwàngwèilái
展望未来Looking to the future