13.11.09

qiánwăng前往Go

chíxù持续Continued

 

chūfăng出访Visit

xiàtà下榻Stay  (at a place during a trip)

gòngxiàn贡献Contribution

péixùn培训Training

jīzhī机制Mechanism

qiānshŭ签署Signed

wŭyàn午宴A banquet lunch

băohùzhŭyì保护主义Protectionism

 

liăngánguānxi两岸关系Cross-Strait Relations

kuāngjià框架Framework

xiédìngnèiróng协定内容The content of agreements

jītuì
击退Repel

xíjī袭击Attack

zhíshēngjī直升机Helicopter

 

shŏucì首次For the first time

wéiqí为期Period

xūnbù宣布Announced

jiùyè就业Employment

shīyèlǜ失业率Unemployment

zhìzì赤字Deficit

 

hùdòng互动Interactive
duìshŏu
对手Opponent
kŏuyàn
考验Test

jìngzhēng竞争Competition

chífŏudìngyìjiàn持否定意见Negative comments

dĭchùqíngxù抵触情绪Resistance, resentment mood

qiángyìngzītài强硬姿态Hard-line stance

yŭcĭtóngshí与此同时At the same time

wúyōngzhīyí毋庸置疑There is no doubt

chăozòu炒作Speculation

mínjiāncéngcì民间层次Non-governmental level