240211

利比亚

 

 

撤离

Chèlí

Evacuate

应急

Yìngjí

Emergency

海陆空

Hǎi lù kōng

Sea, air and land (forces)

均采取行动

Jūn cǎiqǔ xíngdòng

All take action

部属

Bùshǔ

Dispose

协助

Xiézhù

Help

陆续抵达

Lùxù dǐ

Arrived one after another

工作组

Gōngzuò zǔ

Working Group

大巴

Dàbā

Bus

赶赴

Gǎnfù

Rushed

口岸

Kǒuàn

Port

滞留

Zhìliú

Stranded

包机

Bāojī

Charter

前往

Qiánwǎng

Head for

等候

Děnghòu

Waiting

转往

Zhuǎn wǎng

Transferred

分两批

Fēn liǎng pī

Two batches

交通运输部

Jiāotōng yùnshū bù

Ministry of Transport

调派

Diàopài

Deployment

海域

Hǎiyù

Seas

驶往

Shǐ wǎng

Heading to

港澳台

Gǎngào tái

Hong Kong, Macao, Taiwan

四艘

Sì sōu

Four (boats)

货轮

Huòlún

Cargo ship

海外作业

Hǎiwài zuòyè

Overseas operations

通力合作

Tōnglì hézuò

Co-operation

自保自救

Zì bǎo zìjiù

Protect and save themselves

互助互救

Hùzhù hù jiù

Mutual help and mutual aid

 

 

 

利比亚

 

 

无政府状态

Wú zhèngfǔ zhuàngtài

Anarchy

管制

Guǎnzhì

Control

备受考验

Bèi shòu kǎoyàn

Stood full test

高叫口号

Gāo jiào kǒuhào

Gāo jiào kǒuhào

妖魔

Yāomó

Demon

军人

Jūnrén

Soldier

声称

Shēngchēng

Claims

消除

Xiāochú

Get rid of

庆祝

Qìngzhù

Celebrate

重型武器

Zhòngxíng wǔ

Heavy weapons

局势

Júshì

Heavy weapons

失控

Shīkòng

Out of control

部落领袖

Bùluò lǐngxiù

Tribal leaders

烧毁

Shāohuǐ

Burn

海报

Hǎibào

Posters

陷入状态

Xiànrù…zhuàngtài

Get into the state ...

树立

Shùlì

Set

旗帜

Qízhì

Banner

委员会

Wěiyuánhuì

Committee

管理秩序

Guǎnlǐ zhìxù

Management order

轰炸

Hōngzhà

Bombing

官邸

Guāndǐ

Official residence

轻易

Qīngyì

Easily

下台

Xiàtái

Step down

宁愿

Nìngyuàn

Rather

烈士

lièshì

 Martyr

为国捐躯

Wèi guó juānqū

Die for your country

声称

Shēngchēng

Claims

出动军警

Chūdòng jūn jǐng

Military police deployed

警告

Jǐnggào

Warning

判死刑

Pàn sǐxíng

Death penalty

全面出动

Quánmiàn chūdòng

Fully deployed

佩戴

Pèidài

Wear

绿色臂章

Lǜsè bìzhāng

Green armband

接手保安

Jiēshǒu bǎoān

To take over security

响应号召

Xiǎngyìng hàozhào

Respond to the call

涌上街头

Yǒng shàng jiētóu

All go to the streets

声援

Shēngyuán

Support

离弃

Líqì

Abandoned

响应诉求

Xiǎngyìng sùqiú

Response to demands

提出辞职

Tíchū cízhí

Resignation

动武

Duì…dòngwǔ

The use of force against ...

要求制裁

Yāoqiú zhìcái

Sanctions against

丧生

Sàngshēng

Killed

谴责

Qiǎnzé

Condemned

 

 

 

 

 

 

一海之隔

Yī hǎi zhī gé

Separated by a sea

波斯湾

Bōsī wān

Persian Gulf

武力镇压

Wǔlì zhènyā

Crackdown

注定

Zhùdìng

Doomed

面对制裁

Miàn duì zhìcái

Face sanctions

切实措施

Qièshí cuòshī

Practical measures

暂停

Zàntíng

Suspended

经济联系

Jīngjì liánxì

Economic ties

丧失合法性

Sàngshī héfǎ xìng

Loss of legitimacy

对付

Duìfù

Against

 

 

 

伊朗

Yīlǎng

Iran

血腥镇压

Xuèxīng zhènyā

Jùxíng diànnǎo

期待

Qídài

Expect

大变革

Dà biàngé

Great change

巨型电脑

Jùxíng diànnǎo

Giant Computer

落成仪式

Luòchéng yíshì

Inaugurated

屠杀

Túshā

Massacre

呼吁

Hūyù

Call

倾听声音

Qīngtīng shēngyīn

Listen to the sound

民族觉醒

Mínzú juéxǐng

National awakening

动荡

Dòngdàng

Unrest

北非各国

Běifēi gèguó

North Africa

骨牌效应

Gǔpái xiàoyìng

Domino effect

头目

Tóumù

Chieftain

予以严惩

Yǔyǐ yánchéng

Severely punished

团结起来

Tuánjié qǐlái

Unite

崛起

Juéqǐ

Rise

浪潮

Làngcháo

Wave

 

 

 

俄罗斯

 

 

反恐

Fǎnkǒng

Terrorism

导致分裂

Dǎozhì fēnliè

Divisive

造成影响

Zàochéng yǐngxiǎng

Impact

接连发生

Jiēlián fāshēng

Happen one after another

频繁

Pínfán

Frequent

局势

Júshì

Situation

极端主义

Jíduān zhǔ

Extremism

传播

Chuánbò

dissemination

直接

Zhíjiē

Directly

策划

Cèhuà

Planning

挑起事件

Tiǎo qǐ shìjiàn

Provok

透露

Tòulù

Revealed

制造事件

Zhìzào shìjiàn

Create trouble

犯罪团伙

Fànzuì tuánhuǒ

Criminal gangs

参与

Cānyù

Participation

境内

Jìngnèi

Territory

袭击游客

Xíjí yóukè

Attacks on tourists

缆车系统

Lǎnchē xìtǒng

Cable car system

炸毁

Zhà huǐ

Destroyed

 

 

 

新西兰

 

 

强烈地震

qiángliè dìzhèn

Strong earthquake

被列为

bèi liè wèi

Were classified as

失踪

shīzōng

Missing

表示慰问

biǎoshì wèiwèn

Condolences

人数上升

rénshù shàngshēng

Increase in the number

倒塌

dǎotā

Collapse

不乐观

bù lèguān

Not optimistic

巡逻

xúnluó

Patrol

商务区

shāngwù qū

Business District

受损严重

shòu sǔn yánzhòng

Badly damaged

宵禁

xiāojìn

Curfew

意外

yìwài

Accident

下沉

xià chén

Sink

倒塌

dǎotā

Collapse

不排除意外

bù páichú yìwài

Do not rule out accidental