240511

http://news.cntv.cn/world/20110524/104604.shtml

交换意见

jiāo huàn yì jiàn        

To exchange views
Roots

寻根

xún ɡēn         

To seek for one’s root

族谱

zú pǔ

Genealogy

鞋匠

xié jiɑnɡ         

Shoemaker

饥荒

jī huɑnɡ         

Famine

族群

zú qún           

Groups/Tribe

 http://news.cntv.cn/program/C21248/20110524/105673.shtml

骗补

piàn bǔ          

骗补贴

贷款

dài kuǎn        

Mortgage/loan

还清

huán qīnɡ      

To pay off

补贴

bǔ tiē  

Subsidies

 http://news.cntv.cn/society/20110524/101881.shtml 

师者,传道授业解惑也。

shī zhě , chuán dào shòu yè jiě huò yě 。            

 

春蚕到死丝方尽,

蜡炬成灰泪始干

chūn cán dào sǐ sī fānɡ jìn ,   là jù chénɡ huī lèi shǐ ɡān       

 

颠覆

diān fù            

Subversion; to overthrow

研讨会

yán tǎo huì     

Seminar

宝马

bǎo mǎ           

BMW

人手一个

rén shǒu yí ɡè            

One each

过时

ɡuò shí           

Outdated

显摆

xiǎn bǎi           

Showing off

上市公司

shànɡ shì ɡōnɡ sī       

Listed Companies

董事

dǒnɡ shì         

Stake holder

炫富

xuàn fù           

To show off wealth

拜金主义

bài jīn zhǔ yì   

Money worship

深入骨髓

shēn rù ɡú suǐ            

Deep into bone marrow

 http://xiyou.cntv.cn/v-5866be6a-85a6-11e0-a1bf-001e0bbb2454.html

层出不求

cénɡ chū bù qiong2

Unstoppable

肉皮冻

ròu pí dònɡ   

 

食品添加剂

shí pǐn tiān jiā jì         

Food Additives

明令禁止

mínɡ lìnɡ jìn zhǐ         

Banned

黑加工点

hēi jiā ɡōnɡ diǎn       

Black factory

弹性

tán xìnɡ         

Elasticity

完好无损

wán hǎo wú sǔn      

Intact

摔打

shuāi dǎ        

To hit; to temper

tànɡ   

To burn

粘结度

zhān jié dù    

The level of adhesion