24.11.09

jūnhuŏkù军火库Arsenal

bàozhà爆炸Explosion

zhuāngzăi装载Loading

chùzhì处置Disposal

xiăngshēngrúléi响声如雷Sound of thunder

xiāohuĭ销毁Destruction

fèixū废墟Ruins

 

zhōngyāngjūnwěi中央军委CMC

qiánwăng前往Go

chūxí出席Present

yìtí议题Topics

jūnjìhézuò军际合作Military inter-ministerial cooperation

 

méikuàng煤矿Coal mine

wăsīshìgù瓦斯事故Gas Accident

xiuòbùmíng
下落不明/失踪Whereabouts unknown / missing

péichángfāng’àn赔偿方案Compensation package

xiànchăng现场Scene

zérènshìgù责任事故Accidents

yánsùchŭlĭ严肃处理To be dealt with Seriously

cuòshībúdàng措施不当Maladministration

chèlí撤离Evacuation

qūyù区域Regional

kuàngnàn矿难Mine accident

 

jìjiéxìngliúgăn季节性流感Seasonal influenza

zìxíngqiánwăng自行前往Travel independently


wèishēngshŭ
卫生署The Department of Health

bìngbú病毒Virus

kāngfù康复Rehabilitation

jīròusuāntòng肌肉酸痛

jiēzhòng接种Vaccination

wèishēngchù卫生处Health Department


shèxián
涉嫌Suspected

yŏusuŏbùtóng有所不同There are differences

qíngyì情谊Friendship

făyuàn法院Court