25.11.09

cháoshèng朝圣Pilgrimage
 

kāntànjú勘探局Survey office

yĭnqĭkŏnghuāng引起恐慌Panic

 

bùyuē’értóng不约而同Invariably

hòuxŭnrén候选人 Candidates

rénmă人马Staff

chōngzhuàng冲撞Collision

shìduān事端/事件Incidents

zhēngduān争端Dispute

 

túshā屠杀Massacre

jiăoxìng侥幸Luckily

rénzhìjiéchí人质劫持Hostage taking

zhŏngjiān总监Chief inspector

shèxián涉嫌Suspected

zhènjīng震惊Shocked

 

zhíjiēduìhuà直接对话Direct dialogue

shìgēguōnián事隔多年Several years later

jìnzhăn进展Progress

yìrújìwăng一如既往As always

jiànshèxìngdenŭlì建设性的努力Constructive efforts

tuīdòng推动Promotion

 

zòuguóugē奏国歌Played the national anthem

zhuīqiú追求Pursuit

lóngzhòngzhāokāi隆重招待Grand reception

gòngjìngwŭcān共敬午宴Luncheon

jiùzhí就职Office

 

zŏnggànshì总干事The Director-General

浓缩铀Uranium Enrichment

shăngwèi尚未Not yet

gòumăi购买 Purchase

yùnwăng运往Transported to…

tíliàn提炼Refine

fángkōngdăodànxìtŏng防空导弹系统Air defense missile system