28/01/10

lùn tán

论坛

Forum

nián huì

年会

Annual meeting

wéi qí

为期

Period of…(followed by a TM)

xiàn chǎng

现场

Field, scene

chóng xīn

重新

Re-

sī kǎo

思考

Think

shè jì

设计

Design

yù huì zhě

与会者

Participants

jiù

The… (to bring a topic before v)

shēn rù

深入

Penetrate into

jiè

A session of a conference

zhì cí

致词

Message

ān bǎo

安保

Security

zì shā shēn wáng

自杀身亡

Suicide

cuò shā

错杀

Victimizes

jǐn guǎn rú cǐ

尽管如此

Nevertheless

hù lán

护栏

Guardrail

áng guì

昂贵

Expensive

 

 

 

guó qíng zī wén

国情咨文

State of the Union

lián chuàn

连串

Series

chóng shēn

重申

Reiterated

yī liáo gǎi gé

医疗改革

Health care reform

kuà dǎng gōng zuò

跨党工作

Inter-party effort

zāo yù

遭遇

Encounter

bǎi tuō kùn jìng

摆脱困境

Out of the woods

 

 

 

shāng tǎo chǔ lǐ

商讨处理

Discuss treatment

diào chá

调查

Survey, investigation

zhuì jī

坠机

Crash

shī qù lián luò

失去联络

Lost contact