28.10.09

hùwèijiàn护卫舰Frigate

chóngshēn重申Reiterate

hāng kōng hang tiān jú航空航天局 NASA

yízài一再Repeatedly

yùzăi运载Carrying

xiāngzhuàng相撞Collision

hguŏguāngxióngxióng火光熊熊Flames were shooting out

zhănkāităolùn展开讨论Carry out discussion

bàofā爆发Outbreak

chàféng恰逢Coincides

chóngjiàn重建Reconstruction

kuàguó跨国Transnational, multi-national

cángnì藏匿Hiding

xùnměng迅猛Rapid

quèzhěn确诊Confirmed (medical cases)

liúgăn流感Influenza

bìnglì病例Medical cases

fángyì防疫epidemic prevention, antiepidemic

róng huà融化Melting

yuànyì意愿Wishes

zhuăndá转达Convey

cùshĭ促使Promote

qiānshŭ签署To sign

chóngqĭ重起Restart

yóutàirén犹太人Jews

chūtíng出庭Appear in court

shěnpàn审判Trial

shòushěn受审Trial (passive)

zhĭkòng指控Charges

zhŏngzúmièjué种族灭绝Genocide

tōngjì通缉Wanted

jiāgōng加工Processing

căonĭ草拟Drafting